Globalizacja  skrypt z wykładu MSU Socjologia UG

Wykład III (29.10.2009)

Globalizacja jest grą rozgrywającą się na podłożu gospodarczym, ekonomicznym itd. Nie jest grą zero-jedynkową. Pula wygranych może być większa. Uczestnicy gry mogą korzystać z całej dostępnej puli w sposób nierówny. Proces alokacyjny zmierza do wyrównywania cen.

  1. Wysokie ceny dóbr przyciągają produkcję, zwiększa się podaż i ceny idą w dół
  2. Niskie ceny zaopatrzenia zwiększają produkcję

Alokacja kapitału uruchamia proces wyrównywania cen. W praktyce są to ruchy, które szukają najniższych cen i najlepszych inwestycji.

Istotą globalizacji są zmiany związane z rynkiem i tworzące globalną ekonomię. Dzięki temu można definiować globalizację np.:

Szymański: Globalizacja ekonomiczna to likwidacja barier granicznych dla działania rynku w konsekwencji czego powstaje proces integracji rynku Turoł (?): Po raz pierwszy w dziejach wszystko może być produkowane i sprzedawane wszędzie

Prodou: Konkurencja zabija konkurencję. Chodzi o monopolizację - wygrywa najsilniejszy i konkurencja zanika. Wolny rynek traci rację bytu. Poster: Globalizacja polega na tym, że coraz więcej gałęzi przemysłu staje się przemysłami globalnymi. Przemysły globalne to takie, w których pozycja konkurencyjna firmy na rynku jednego kraju jest uzależniona od jej pozycji konkurencyjnej na rynku innych krajów.

Mc Grew: Globalizacja to mnogość powiązań i współzależnych oddziaływań państw i społeczeństw tworzących obecny system światowy.

D Levi: Przez globalizację rozumie narastającą integrację gospodarek narodowych dokonywaną przez wymianę międzynarodową oraz przez zewnętrzne inwestycje bezpośrednie.

B. Liberska: Globalizacja gospodarcza świata jest procesem poszerzana i pogłębiania się współzależności między krajami i regionami wskutek rozmaitych przepływów międzynarodowych oraz działania korporacji transnarodowych co prowadzi do nowych powiązań między firmami, rynkami i gospodarkami.

A. Budnikowski: chodzi głównie o scalanie się gospodarek międzynarodowych, globalizacja to przyspieszenie umiędzynarodowienia procesu gospodarowania.

Najważniejsze jest działanie rynku. Skutki i przyczyny globalizacji nie do końca są jasne!

Gospodarka rynkowa to 2 filary:

  1. wolność gospodarcza związana z dominacją własności prywatnej, prywatnej własności gospodarczej
  2. bezpieczeństwo inwestycyjne i własnościowe

Ad1 wolność w zakresie konsumcji

Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy
Wolność podejmowania działalności gospodarczej
Wolność dysponowania własnością prywatną
Wolność zawierania umów

Ad2 etyka i kultura gospodarcza
Władza np. poszczególnych państw

Mamy silną tendencję do ujednolicania zasad rządzących rynkiem.
Warunkami globalizacji dotyczącymi rynku międzynarodowego jest to, że wolność gospodarcza i poczcie bezpieczeństwa własności zaczyna obowiązywać ponad granicami

Rezygnacja z wymienialności dolara na złoto (1971) Nixon. Załamanie system Bretonwoods: wymienialnośc dotycząca stałych parytetów wymiany walut.
Nastąpiło uwolnienie przepływów kapitału.

GAT - układ ogólny dotyczący cen paliw i ropy

Infrastruktura biznesu to:

  • Infrastruktura twarda - drogi, hotele, lotniska
  • Infrastruktura miękka - udogodnienia dla biznesu: banki, prawnicy

Kraje Triady to 20-kilka rozwiniętych krajów.
Przyspieszenie procesów globalizacyjnych to np. rewolucje w informatyce czy w gospodarce.

Emerytury i opieka zdrowotna w Europie - Bismark
Ubezpieczenie od bezrobocia - ????
Gospodarka rynkowa społeczna - Erkahrol (?)

Państwo opiekuńcze - Szwecja

Wykłady na temat globalizacji