Globalizacja  skrypt z wykładu MSU Socjologia UG

Wykład V (19.11.09)

Globalizacja - proces autonomizacji - każda firma realizuje swój cel, suma tych celów stanowi już makroekonomię. Zysk generuje celowość działania tych podmiotów. Proces mikroekonomiczny nadaje globalizacji wymiar funkcjonalny.

Przewaga transnarodowych korporacji polega na posiadaniu ogromnego kapitału materialnego i intelektualnego.

Konkurencyjnosć zaczyna wyznaczać porządek procesów globalnych. Przenosi się także na relacje międzynarodowe. Globalizacja nadaje konkurencyjności charakter istotny.

W. Szymański "Globalizacja nadaje konkurencyjności totalny charakter. Totalny w tym sensie, żę wszystko co raz bardziej zaczyna zależeć od konkurencyjności, gdy stopniowo wszystko co istotne w życiu gospodarczym i społecznym zaczyna być rozpatrywane jako skutek niedostatku konkurencyjności lub jako przyczyna które może konkurencyjność podnieść, lub obniżyć"

Umiejętność wykorzystania możliwości produkcyjnych i możliwości jakie daje informatyka.

Korporacja - co to jest?

Gorindorjan (czy jakoś tak) - to taka firma, która tworzy łańcuch zaopatrzenia, sprzedaży, miejsc produkcji, montażu; na globalnym rynku zgodnie z wymogiem efektywności

A. Zaorska - to organizacja, która koordynuje działalność produkcyjno-handlową różnych jednostek w różnych krajach z jednego ośrodka podejmującego strategiczne decyzje.

Dunning - organizują międzynarodową działalność produkcyjno-handlową i zarządzają tą działalnością.

Transnationality Index - Indeks który pozwala sprawdzić czy firma spełnia warunki korporacji międzynarodowej.

Jest to średnia z kilku wskaźników:

  1. Proporcja zagranicznych aktywów firmy do łącznych sprzedaży firmy.
  2. Stosunek zatrudnienia za granicą do ogólnego zatrudnienia w korporacji

G. Stegler - określił gospodarkę rynkową w ramach gospodarki narodowej opartej na przedsiębiorstwie.

J. Kisielnicki - organizacja wirtualna - typ organizacji odchodzący od tradycyjnego dążenia do integracji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, a dążący do tworzenia luźnych związków podmiotów gospodarczych. Organizacja wirtualna jest związkiem niezależnych organizacji gospodarczych tworzonym na zasadzie dobrowolności.

Uczestnictwo tworzących organizację. Decyzję o jej likwidacji lub rekonstrukcji może podjąć każdy z uczestników, który pierwszy uzna że istnienie tego związku jest dla niego niekorzystne i pierwszy z niej występuje. Organizacja działa w tzw. cyberprzestrzeni, która powoduje, że okres trwania tego związku może być bardzo krótki, podobnie jak i czas realizacji zadań.

Ok. 65 000 korporacji

Ameby - firmy, które wykorzystują pewne usługi dla koncernów, żyją z nimi w symbiozie.

Georg Siemens - inteligentny pracownik marketingu.

Wykłady na temat globalizacji