Globalizacja  skrypt z wykładu MSU Socjologia UG

Wykład VI (26.11.2009)

Zarządzanie wiedzą jako ważny element zarządzania firmą.

Transnarodowe korporacje. Ich przewaga wynika z:

 1. Wykorzystania informatyki i wielości filii - to umożliwia optymalizację czynników produkcji.
 2. Wydajnego wykorzystania kapitału intelektualnego poprzez szkołę produkcji - realizacja nadwyżek związanych z dużymi nakładami innowacyjnymi - proces "twórczej produkcji" (Schumm Petter), czyli na bazie zburzenia czegoś nowego uzyskuje się tymczasową innowację (np. Microsoft - oprogramowanie).
 3. Wygrywania przewagi sieci - podmioty globalne są przygotowane do sytuacji, które stwarza rynek.
 4. Lepszego rozpoznania kosztów produkcji i kosztów zleceń: kupować czy zamawiać? Obniżenie kosztów, dobra informacja na temat cen: outsourcing w skali globalnej.
 5. Wykorzystania Internetu, tworzenie zewnętrznych i wewnętrznych sieci informatycznych (np. budowanie Nokii).
 6. Zdolności do rezygnacji z wykorzystywania własnych zasobów na rzecz funkcjonowania firmy na globalnym rynku.
 7. Zdolności do realizacji coraz większej nadwyżki ekonomicznej nie za pośrednictwem operacji wymagających bezpieczeństwa, a jedynie spekulacyjnych inwestycji portfelowych.

Firmy globalne wykorzystują swoją siłę jako NABYWCY! - to daje siłę nabywcom (korporacja), które stosuje praktykę MONOPSONICZNĄ - grę popytu. Rola rynku kapitałowego jest większa niż jakiegokolwiek państwa.

MAY - Wielostronne Porozumienie Inwestycyjne - miało doprowadzić do ochrony transnarodowych operacji kosztem suwerenności poszczególnych państw. Zablokowanie tego pomysłu uważa się za sukces antyglobalistów.

Nowy podział zatrudnionych (Ch. Handy - struktura 3-listnej koniczyny):

 • podstawowy trzon pracowników firmy - specjaliści
 • pracownicy wynajmowani zgodnie z systemem pracy zleconej, dostosowanie się do zapotrzebowania - wynajmowani na zewnątrz, praca drugoplanowa
 • pracownicy zatrudniani sporadycznie, do których firma sięga korzystając z rezerwuum ludzi bezrobotnych - głównie na akord.

System rynkowy = przedsiębiorstwa
System planujący = korporacje.
Próba reformowania Galbrighta

 1. Potrzeba radykalnego zwiększenia siły i kompetencji
 2. Zdyscyplinowanie celów systemu planującego, aby nie określał interesów społ. ale służył im
 3. Państwo powinno koordynować system planujący i rynkowy

Wykłady na temat globalizacji