INSTYTUCJE KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

IMPREZY NA POZIOMIE GMIN MIEJSKICH I WIEJSKICH

 1. Imprezy w gminach:
  a) masowe - imprezy te cieszą się dużym powodzeniem, integrują społeczność i są cenione przez władz i widzów:
  - festyny (są dwa razy częściej w mieście niż na wsi)
  - dyskoteki
  - przeglądy i festiwale (3 razy częściej w mieście niż na wsi)
  - występy zespołów artystycznych (5 razy częściej w mieście niż na wsi)
  - imprezy sportowe (10 razy częściej w mieście niż na wsi)
  Dostęp do kultury to poziom jakości życia. Imprezy podnoszą poziom kulturalny.
 2. Instytucje lokalne, które mają wpływ na imprezy i organizację życia kulturalnego:
  a) domy i ośrodki kultury
  b) szkoły (dużo imprez organizują) - prowadzą działalność kulturalną dla społeczności lokalnej
  c) biblioteki (wystawy, występy, spotkania)
  d) stowarzyszenia społeczno - kulturalne (np. Towarzystwo Miłośników Kaszub - powstają po 1990 roku)
  e) koła gospodyń wiejskich (kursy gospodarstwa, zespoły wokalno - amatorskie)
  Największą liczbę imprez w gminach organizują szkoły. Później domy kultury, biblioteki i kluby sportowe.
 3. Zmiany obrazu życia kulturalnego w gminach:
  a) więcej działalności o charakterze artystycznym
  b) ożywienie stowarzyszeń społeczno - kulturalnych
  c) więcej imprez kulturalnych
  d) oczekiwania społeczne rosną
  e) presja kulturalna społeczeństwa rośnie
  f) ludzie chcą kultury!
 4. Finansowanie działań kulturalnych w gminach:
  a) lokalne samorządy (większość)
  b) budżet państwa
  Najwięcej wydatków na kulturę: miasta położone w odległości około 30km od dużych aglomeracji, w Polsce zachodniej, północnej i północno - wschodniej.
  Gminy najwięcej pieniędzy przeznaczają na: biblioteki, domy kultury, muzea o teatry. W bibliotekach i domach kultury pieniądze przeznaczana są na działalność i utrzymania. A w muzeach i teatrach na utrzymanie.

Preferencje władz lokalnych:

a) rozwój infrastruktury technicznej - 32% wydatków
b) kultura - 23% wydatków
c) kultura fizyczna i sport - 17% wydatków

Nadwyżki budżetowe przeznacza się na:

a) rozwój infrastruktury technicznej, elektroniki - 36% wydatków
b) szkolnictwo - 33% wydatków
c) opieka społeczna - 11% wydatków
d) kultura - 11% wydatków

Preferuje się wydatki modernizacyjne. Kultura pozyskuje środki z innych źródeł: z dotacji z UE, z programów dla miejscowości do 20 tysięcy osób.

Amatorski ruch artystyczny w gminach: regres działalności zespołów fotograficznych, muzycznych, filmowych w małych gminach i na wsiach.

Najbardziej popularna działalność to: wokalno - instrumentalna. Ruch amatorski zdominowany jest przez dzieci i młodzież.

Polityka kulturalna w Polsce od lat 90'

(Obecny Minister Kultury to Bogdan Zdrojewski)

Lata 90':

- syndrom późnego przybysza
- dyskusje nad kształtem Ministerstwa Kultury i Sztuki:
- reforma tego ministerstwa
- ograniczenie jego działalności
- prowadziło ono narodowe instytucje kultury (na początku 17, teraz więcej)
- kierowało ono szkolnictwem artystycznym
- zlikwidowano niektóre departamenty, ale w zamian powstały: Departament Działalności Kulturalnej i Departament do Spraw Upowszechniania Kultury

Lata 90-92':

- do kultury można odnieść te same zasady co do produkcji dóbr materialnych - prywatyzacja kultury - kultura działa jak przedsiębiorstwo

Rok 93':

- dokument "Polityka kulturalna państwa - założenia", który mówi o zagrożeniach związanych z pełną komercjalizacją kultury, mówi o stanie kultury po trzech latach transformacji. Określa również kierunki polityki kulturalnej państwa. Są to:

a) decentralizacja (przekazania wojewodom części uprawień ministerstwa)
b) uspołecznienie (przekazanie samorządom uprawnień wojewodów)
c) określenie sfer chronionych (sfera książki i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym kultury ludowej)
c) wspieranie instytucji i działań istotnych dla życia kulturowego

Cele polityki kulturalnej (rok 1993):

a) rozwój demokracji kulturalnej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego
b) ułatwienie twórcom i instytucjom przejście do zasad rynkowych
c) ochrona najcenniejszych wartości kulturalnych

Rok 95':

- na lata 1995 - 1997 przyjęto założenie dla Ministerstwa:
- pomoc swerze książki i ochrona czytelników
- 0% VAT na książki
- program tania książka
- program modernizacji bibliotek (nie przeprowadzono go)
- ochoena dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna
- szkolnictwo artystyczne

Rok 96':

- powstała "Karta Kultury Polskiej". Zakładała, że państwo jest głównym mecenasem kultury, państwa chroni materialny i duchowy dorobek kultury narodowej, państwo zapewnia powszechne i równe uczestnictwo w kulturze, państwo zapewnia ochronę kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, państwo zapewnia ochronę kultury wyższej i promocje kultury polskiej poza granicami kraju.

PLAN ROZWÓJU KULTUROWEGO NA LATA 2004 - 2013

 1. Tezy tego planu:
  - potencjał historyczny jest chroniony (dorobek historyczny, działalność jednostek)
  - minister kultury jest odpowiedzialny za kulturę
  - sfera kultury jest czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego i kreuje znaczną część PKB
  - sfera kultury jest niezdecentralizowana, ministerstwo chce samodzielności instytucji kultury
  - instytucje kultury powinny reagować na postęp techniczny i cywilizacyjny
  - instytucje kultury powinny podnosić standardy zarządzania i zwiększać wrażliwość odbiorcy ale bez szkody dla swojego poziomu
  - środku na kulturę powinny być większe (ze wszystkich stron)
  - ujednolicenie prawa kultury polskiej do prawa UE
  - kluczowym zadaniem jest zwiększenie aktywności na stopniu regionalnym
 2. Cel strategiczny:
  - zrównoważenie rozwoju kultury w regionach
 3. Cele cząstkowe:
  - wzrost efektywności zarządzania kulturą
  - wprowadzenie innowacji w systemie upowszechniania kultury
  - zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury
  - wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego
  - poprawa warunków działalności artystycznej
  - promocja dziedzictwa narodowego
  - zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury
 4. Cele te osiągnie przez 5 programów:
  - promocje czytelnictwa i rozwój sektora książki
  - ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego
  - rozwój instytucji artystycznych
  - znaki czasu (program dotyczący upowszechnienia i rozwoju sztuki współczesnej)
  - program Maestria (dotyczący wspierania debiutów artystycznych i rozwój szkół artystycznych)

INSTYTUCJE KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM - tematy prac