Historia prasy polskiej - do roku 1796

 • Nim pojawiła się prasa, wydawane były w Polsce kalendarze (II połowa XV w.)
 • Miały pewne cechy magazynu: zawierały informacje o świętych, o różnych wydarzeniach, ciekawostki itp.
 • W XVI w. zaczęły pojawiać się pierwsze druki ulotne, wydawane w językach obcych - głównie po niemiecku i po łacinie.
 • Do XVIII w. ukazało się około 3000 tytułów takich druków.
 • Pierwszy zarejestrowany druk ulotny - druk w języku niemieckim, z 1513 r. , relacjonujący wydarzenia dworskie.
 • Pierwszy taki druk po polsku - 1550 r., "Nowiny z Konstantynopola".
 • Pojawiało się ich najwięcej w czasie wojen, np. w czasie wojny polsko-szwedzkiej w połowie XVII w.
 • Po zakończeniu wojny, dwór królewski Jana Kazimierza postanowił stworzyć periodyczną gazetę o charakterze informacyjno - publicystycznym.
 • Był to ewenement, ponieważ dotychczas na świecie periodyki takie pełniły funkcję informacyjną.
 • Celem tego pisma miało być przekonanie opinii publicznej do zmian o charakterze ustrojowym (bo panoszyło się liberum veto i elekcyjna ordynacja wyborcza).
 • Król promował zasadę vivente rege, czyli zasadę wyboru nowego króla jeszcze za życia panującego władcy.
 • W 1661 roku pojawia się "Merkuriusz Polski Ordynaryjny", pierwsze polskie pismo periodyczne, oraz pierwsze pismo w Europie, które miało na celu pozyskanie opinii dla jakiegoś programu politycznego.
 • Ukazał się w 41 edycjach: od stycznia 1661 do lipca 1661 r.
 • 27 numerów wyszło w Krakowie, a 14 w Warszawie.
 • Redakcją zajął się Hieronim Pinocci, osobisty doradca Jana Kazimierza.
 • Współpracował z krakowskim drukarzem Janem Aleksandrem Gorczynem.
 • Pinocci z poczty dyplomatycznej, która spływała do Polski, układał tzw. bruliony depesz, i przesyłał Gorczynowi do druku.
 • Treść obejmowała także informacje ze źródeł ustnych, dotyczące wydarzeń w kraju i za granicą.
 • Były tam także teksty publicystyczne.
 • Nakład: 250 - 300 egzemplarzy - niewielki, ale i docelowa grupa odbiorców liczyła nie więcej niż 200 osób.
 • Ta propaganda okazała się jednak bezskuteczna, i wtedy zrezygnowano z jego wydawane.
 • Po upadku "Merkuriusza" znowu dominowały druki ulotne.
 • Pewną niewielką zmianą było wydanie w 1695 r. przez króla Jana III Sobieskiego pierwszego przywileju na wydawanie drukiem wszelkich nowin cudzoziemskich Włochowi Janowi Aleksandrowi Priamiemu.
 • Przewidział zbyt duży nakład i nieatrakcyjną dla szlachty formułę pisma.
 • W ramach tego przywileju wydawał: "Awizo", "Gazetę z Warszawy", "Wiadomości różne Cudzoziemskie".
 • Na początku w. XVIII inicjatywa Priamiego upadła i nadal dominowały druki ulotne.
 • W 1718 r., w Królewcu, czyli poza granicami Polski, Jan Dawid Cenkier, wydał kilkanaście egzemplarzy informacyjnego pisma "Poczta królewiecka".
 • Zawierało ono przedruki z gazet niemieckich i austriackich oraz korespondencję od znajomych Cenkiera z terenu Królestwa.
 • Było nastawione na czytelnika w Polsce.
 • Nakład: 500 - 600 egzemplarzy.
 • Jest to najznakomitszy przykład polszczyzny tego okresu.
 • 1729 r. to początek polskiej informacyjnej prasy periodycznej.
 • Przyczyny:
 • Wzrost znaczenia Warszawy.
 • Czas uspokojenia sytuacji międzynarodowej.
 • Brak ograniczeń formalno-prawnych.
 • W 1729 r. król wydał pozwolenie o charakterze monopolu dla zakonu pijarów na wydawanie gazet informacyjnych w języku polskim w Koronie.
 • Podobne pozwolenie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego otrzymała Akademia Wileńska.
 • W ten sposób od stycznia 1729 r. ukazują się:
 • "Nowiny polskie" - problematyka krajowa.
 • "Relata refero" - wiadomości zagraniczne.
 • W końcu 1729 r. zmieniono te tytuły na odpowiednio:
 • "Kurier polski" (pod względem ilości informacji czołówka europejska).
 • "Uprzywilejowane wiadomości z cudzych krajów"
 • Twórcą tych pism był ks. Jan Małmański.
 • W 1737 r. w jednym z numerów "Kuriera Polskiego" wydrukowano informację o porodzie królowej, zamieniając przez omyłkę słowo "królowa" na "krowa".
 • W rezultacie pijarzy zostali pozbawieni koncesji, która została przyznana jezuitom.
 • Jednak w rękach jezuitów poziom pisma się obniżył.
 • Na pocieszenie pijarzy dostali pozwolenie na wydawanie prasy w językach obcych.
 • W połowie XVIII zaczyna dominować na rynku pism informacyjnych ośrodek wileński z "Kurierem litewskim" na czele.
 • W 1773 r. następuje kasata zakonu jezuitów i upada ich monopol.
 • Do przejęcia monopolu pretenduje Franciszek Bohomolec, ale dostaje go dożywotnio ex-jezuita, ks. Stefan Uskina (reprezentant konserwatywnej szlachty, bardzo dobrze wykształcony, wzór intelektualisty).
 • W 1774 r. Uskina wydaje pierwszy numer "Gazety warszawskiej".
 • Łączyła ona w sobie informację i wątki publicystyczne (sprawy ideologii i ustroju).
 • Nurt konserwatywny, przeciwstawiający się liberalizmowi, francuskim encyklopedystom i ideologii oświeceniowej
 • Serwis składał się z doniesień listowych i nie odbiegał od standardu europejskiego.
 • Uskina był pierwszym redaktorem, który manipulował informacją.
 • "Gazeta warszawska" szczególną rolę odegrała w momencie przełomowym dla Polski, czyli w okresie obrad Sejmu Wielkiego (1788 - 1792), wspierając przeciwników reformy ustrojowej i konstytucji III maja.
 • W latach 1774 - 1794 ukazywała się 2 razy w tygodniu, po 8 stron, w nakładzie od 500 do 1500 egzemplarzy.
 • Uskina wprowadził ogłoszenia i prenumeratę.
 • Zaczął tworzyć się rynek prasowy: istniały gazety obcojęzyczne, wydawane nadal przez pijarów oraz były dostępne gazety zagraniczne.
 • Zaczęły też pojawiać się gazetki pisane:
 • Druki ulotne.
 • Nieperiodyczne.
 • Powstawały w Krakowie, Gdańsku lub Toruniu.
 • Były zbiorem korespondencji z różnych miejsc.
 • Spełniały też funkcję propagandową.
 • Były inspirowane przez niektórych przedstawicieli elity władzy.
 • Miały na celu dyskredytowanie niektórych ludzi ze świata polityki, więc...
 • W 1784 r. marszałek Władysław Górowski wprowadził cenzurę (po raz pierwszy) na tego typu wydawnictwa.
 • Sytuacja w Galicji:
 • Przez dłuższy czas nie miała własnej prasy.
 • W styczniu 1776 Antoni Piller stworzył gazetę informacyjną w języku francuskim "Dziennik Lwowski"
 • W czasie obrad Sejmu Wielkiego 1788 - 1792.
 • Uskina zwalczał wszelkie próby zmian, więc powstała potrzeba stworzenia pisma reprezentującego tendencje reformatorskie.
 • Ale istniał problem natury prawnej, bo Uskina ze swoją "Gazetą Warszawską" miał monopol.
 • I niezgodnie z prawem, z inspiracji marszałka litewskiego Ignacego Potockiego, przywódcy Stronnictwa Patriotycznego, poseł Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Weyssenhoff i Tadeusz Mostowski w grudniu 1790 podpisali tzw. Prospekt "Gazety Narodowej i Obcej", zapowiedź wydania tego tytułu.
 • Ludzie Uskiny rozpoczęli kampanię przeciwko wydaniu tej gazety.
 • Zignorowali nawet złamanie monopolu, ale żądali poddania gazety cenzurze, co odrzucił Sejm.
 • Pierwszy numer wyszedł 1 stycznia 1791 r., a ostatni w sierpniu 1792r.
 • Gazeta Narodowa i Obca:
 • Miała więcej informacji niż "Gazeta Warszawska".
 • Pod względem formy była nowoczesna, podobna do dzienników europejskich.
 • Źródła: informacje pocztowe, "kwity" na przeciwników politycznych.
 • Relacjonowała prace Sejmu.
 • Drukowała części Konstytucji III maja.
 • Osiągała wtedy bardzo duży nakład.
 • Gdyby nie interwencja rosyjska i zwycięstwo Konfederacji Targowickiej, to...
 • Gdy jeszcze "Gazeta Narodowa i Obca" osiągała rekordowe wyniki, do gry wszedł III wydawca: ks. Karol Malinowski, ex-jezuita.
 • W 1792 r. zaczął wydawać nowy tytuł informacyjny "Korespondent Warszawski".
 • 3 x w tygodniu, odniósł sukces.
 • Była to gazeta bardziej stołeczna.
 • Formy mniej ambitne.
 • Skierowana do czytelnika mniej wyrobionego, mieszczanina.
 • Sprzyjająca reformatorom.
 • Zwycięstwo Konfederacji Targowickiej spowodowało zmiany:
 • Dekret wydany w Starym Konstantynowie marszałek konfederacji Szczęsny Potocki nakazał zamknięcie "Gazety N. i O." i pociągnięcie do odpowiedzialności wydawców tej gazety.
 • W 1792 r. władze konfederacji wysłały do wszystkich drukarni na terenie Korony i Litwy zarządzenie oznaczające cenzurę prewencyjną.
 • Obejmowała ona tylko wiadomości z kraju.
 • Spośród pism "patriotycznych" został tylko "Korespondent" Malinowskiego.
 • I Uskina chciał Malinowskiego pozbawić prawa do wydawania gazety, tym bardziej, że formalnie to właśnie Uskina miał nadal monopol.
 • Uskina zawarł umowę z Malinowskim, na podstawie której "Korespondent" mógł ukazywać się tylko do końca roku.
 • Ale Malinowski z umowy się nie wywiązał i zaczął prowadzić poufne rozmowy z konfederatami.
 • I w 1792 Malinowski otrzymał koncesję na wydawanie swojej gazety od Szczęsnego Potockiego.
 • Uskina się wkurwił i rozpoczął bezskuteczną kampanię drukami ulotnymi przeciwko Malinowskiemu.
 • Jednak przypadkowo gazeta Malinowskiego popełniła błąd, przedrukowując z niemieckiego pisma wiadomość o dezercji polskich żołnierzy.
 • Informacja ta, jako pochodząca z przedruku zagranicznego, nie podlegała cenzurze prewencyjnej, ale Uskina przesłał ten numer, z własnym komentarzem, do siedziby Konfederacji.
 • I władze uznały, że tekst ten jest bardzo szkodliwy i w wyniku procesu sądowego usunięto Malinowskiego z redakcji, ale nie zlikwidowano pisma.
 • Ta przepychanka została wykorzystana przez posła konfederacji, Tadeusza Włodka.
 • Włodek uzyskał dla siebie monopol prasowy na całym obszarze RP (od października 1793 r.), z zastrzeżeniem poszanowania dożywotniego prawa wydawania pisma przez Uskinę, co było formalnością, bo Uskina już dogorywał.
 • Od 1794 r. zaczął wydawać "Gazetę Krajową".
 • W kwietniu wybuchła Insurekcja Kościuszkowska, i Włodek uciekł na Litwę, a tytuł przejął Antoni Lesznowski.
 • Lesznowski przekształcił "GK" w "Gazetę Wolną Warszawską".
 • Czasopisma społeczno-kulturalno-literackie:
 • W II połowie XVIII w Europie pojawiły się czasopisma moralizatorskie, które miały wykonywać czytelników w duchu ideologii oświeceniowej.
 • Zaczął tam dominować esej filozoficzno-moralizatorski.
 • Pierwsze takie polskie pismo to, wychodzące od 1761 r., "Patriota polski, kartki tygodniowe zawierający".
 • Drugie - "Monitor":
 • forum dyskusji ludzi oświecenia,
 • wychodził 1765 - 1785 r.,
 • o formule ściągniętej ze "Spectatora",
 • publikował: Diderota, Bohomolca, Naruszewicza.
 • zawierał eseje i felietony (Bohomolca).
 • "Zabawy przyjemne i pożyteczne":
 • pismo inspirowane przez otoczenie króla Stanisława Augusta.
 • Red. Adam Naruszewicz, pisał tam ks. Ignacy Krasicki.
 • Pismo rozrywkowe, dominowały w nim formy literackie.
 • "Bawić ucząc i ucząc bawić" (moim zdaniem raczej "bawić ucząc i uczyć bawiąc").
 • Uznawane za nieformalny organ Obiadów Czwartkowych.
 • "Pamiętnik Polityczny i Historyczny"
 • wydawany od 1782 r. przez ks. Piotra Świtkowskiego (jezuita).
 • Przedruki zagraniczne i informacje z różnych dziedzin (ekonomia, nauka)
 • Pierwsze polskie pismo populrno-naukowe.
 • "Magazyn Warszawski"
 • też wydawany przez ks. Świtkowskiego.
 • Pierwszy polski magazyn.
 • Adresowany do odbiorców obojga płci.
 • 1784 - 1786 r.
 • w 1792 r. Konfederacja Targowicka zakazała wydawania ks. Świtkowskiemu "Pamiętnika..."
 • "Dziennik Handlowy".
 • Specjalistyczne pismo prawno - handlowe.
 • Założyciel i redaktor: Tadeusz Podlecki.
 • Podsumowanie:
 • Grupa czasopism społeczno - literacko - naukowo - moralizatorskich w Polsce nie odbiegały poziomem od europejskich tego typu wydawnictw.
 • Okres Insurekcji Kościuszkowskiej (wrzesień 1794):
 • Zniesiono stworzone przez Konfederację instrumenty ograniczania prasy.
 • Przez cały ten okres ukazywała się w Warszawie "Gazeta wolna warszawska" Antoniego Lesznowskiego.
 • Charakter umiarkowany, nie wspierała radykalnych środowisk jakobińskich.
 • "Korespondent narodowy i zagraniczny" wznowiony przez ks. Malinowskiego miał podobną linię polityczną.
 • Powstańcy przywiązywali do prasy wielką wagę.
 • W ramach rządu powstańczego: Rady Najwyższej Narodowej działał Wydział Instrukcji Narodowej, czyli I ministerstwo propagandy.
 • Na czele WIN stanął ks. Franciszek Xawery Dmochowski (pijar, satyryk i krytyk, politycznie bliski radykalnym jakobinom)
 • W lipcu 1794 ukazała się "Gazeta rządowa".
 • Oficjalny organ rządu powstańczego.
 • Krytykowana za radykalizm.
 • Publikowała tajne dokumenty ambasad państw zaborczych.
 • Przestała się ukazywać, gdy wojska rosyjskie zajęły Warszawę.
 • Jednak po pewnym czasie władze rosyjskie zezwoliły na wydawanie gazet Lesznowskiego (tytuł zmieniony na "Gazeta Warszawska") i Malinowskiego.
 • Wraz z powrotem Rosjan przybył Tadeusz Włodek, który przejął "Gazetę Warszawską" w 1795.
 • Gdy w 1796 r. Warszawa została wcielona do terytorium Prus decyzją III rozbioru Polski, Włodek utracił przyznany przez Rosjan monopol.
 • Władze pruskie rozpoczęły nowy proces koncesyjny.
 • Nie uznawały monopolu.
 • Wprowadziły koncesje, na którą Włodek nie miał szans.
 • Wnioski koncesyjne złożyli Malinowski (odrzucony) i Lesznowski (otrzymał).

Prasa - tematy prac