Historia prasy polskiej - lata 1815-1830

Prasa informacyjna.

 • Wzrosła znacznie oferta wydawnicza:
 • w 1794 r . nakład prasy na ziemiach polskich w ciągu roku to 100 000 egz.
 • W 1830 r. w samej tylko Warszawie 2 200 000 egz.
 • Dlaczego?
 • Z powodu liberalnych przepisów prawnych.
 • Bo mimo, iż pod zaborami, Królestwo Polskie miało otrzymać dzięki ustaleniom Kongresu Wiedeńskiego jedną z najbardziej liberalnych Konstytucji w Europie.
 • Był tam zapis o swobodzie słowa drukowanego.
 • Uchylono cenzurę prewencyjną.
 • Ale drukarz - wydawca otrzymał prawo dobrowolnego poddania się cenzurze, jeśli bał się, że popełni przestępstwo prasowe.
 • Jednak prawo - prawem, z życie - życiem:
 • Z każdym rokiem praktyka była coraz mniej przychylna wobec prasy.
 • Rosjanie widzieli w prasie narzędzie antyrosyjskie.
 • W tym czasie na zachodzie coraz większa popularność zdobywała sobie ideologia liberalna, która dotarła w końcu do Polski.
 • Władze rosyjskie uznawały tę ideologię za wywrotową i antypaństwową.
 • I doszło do konfliktu, w wyniku którego w 1819, czyli w 4 lata po uchwaleniu Konstytucji zawieszono prawo o zakazie stosowania cenzury prewencyjnej.
 • Dalszy okres - to konflikt między Urzędem Cenzorskim a prasą.
 • Pierwszy urząd cenzorski powstał na terenie UW, w Pałacu Kazimierzowskim (Józef Aleksander Szaniawski).
 • Jednak te problemy nie zahamowały rozwoju prasy.
 • W tym okresie prasa się różnicuje:
 • Nie tylko informacja - pojawia się także publicystyka.
 • Specjalizacja prasy: satyryczna / kobieca / intelektualna itp.
 • Na rynku warszawskim panowały dwie gazety w pierwszuch miesiącach Królestwa Polskiego:
 • "Gazeta Warszawska" Antoniego Lesznowskiego
 • "Gazeta Korespondenta".
 • Nie były one zbyt interesujące w pierwszym okresie - zawierały głównie wiadomości lokalne.
 • Jedyną ciekawą formą, publicystyczną, były drukowane w latach 1816 - 1819 recenzje teatralne, podpisywane przez Towarzystwo Iksów (grupa anonimowych intelektualistów: Tadeusz Mostowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Kajetan Koźmian, Stanisław Kostka Potocki, książę Adam Czartoryski).
 • W tej sytuacji każda nowa inicjatywa mogła liczyć na sukces.
 • 1 października 1816 r. ukazała się "Gazeta Codzienna, Narodowa i Obca".
 • Nawiązywała tytułem do gazety wydawanej w czasie Sejmu Wielkiego.
 • Założycielem był Bruno Kiciński.
 • Jako dwudziestolatek związał się z powstającymi w Polsce kołami wolnomularskimi.
 • Jego współpracownikiem był Tadeusz Morawski.
 • Gazeta ta:
 • Miała ciekawszy, dynamiczny układ.
 • Zawierała świetną publicystykę (Kiciński, Morawski) o zabarwieni liberalnym.
 • Publicystyka ta zwróciła uwagę władz (książę Konstanty).
 • Taka linia polityczna szybko została zaakceptowana przez czytelników.
 • Władze szukały pretekstu, by zamknąć pismo.
 • Zakochany w pięknej, ale miernej aktorce generał Zajączek wynajmował klakierów, którym pewnego razu zrobiła psikusa grupa młodzieży, wygwizdując faworyzowaną lalunię.
 • Zajączek wymógł na prezydencie Warszawy wydanie zakazu gwizdania w teatrze.
 • W odpowiedzi Kiciński / Morawski opublikowali artykuł "O nadużyciach policji w państwie konstytucyjnym".
 • Opublikowali też listy czytelników, aprobujących postawę redaktorów.
 • Zajączek wydał decyzję o usunięciu z pisma jego szefów, a gdy to nie poskutkowało, w nocy w maju 1819 r. do redakcji wkroczyła policja i opieczętowała lokal.
 • Incydent ten był pretekstem także do wydania zarządzenia wprowadzającego cenzurę prewencyjną.
 • Było one sprzeczne z Konstytucją.
 • Ale było realizowane konsekwentnie przez Józefa Aleksandra Szaniawskiego.
 • Wcześniej wielki patriota, po powstaniu Królestwa Polskiego stał się całkowicie oddany władzom politycznym.
 • Wielbiciel absolutyzmu, przeciwnik liberalizmu.
 • Był bardzo wierzący i wszędzie podejrzewał spisek masoński.
 • Stosował 3 kryteria: polityczne / ideologiczne / religijne.
 • We wrześniu 1919, już w warunkach cenzury, Kiciński i Morawski zaczęli wydawać "Orła Białego".
 • Format książkowy.
 • Nawiązywali do liberalnej publicystyki europejskiej.
 • Próbowali propagować idee liberalne w państwie autorytarnym.
 • To spowodowało konflikt.
 • Wezwał ich książę Konstanty i dał im po twarzy.
 • We wrześniu 1920 Kiciński i Morawski skapitulowali ze swoim "Orłem Białym".
 • 1 stycznia 1921 r. ukazał się najdłużej ukazujący się w dziejach polskiej prasy dziennik "Kurier Warszawski" (18 lat bez przerwy).
 • Apolityczny dziennik na popularnym poziomie.
 • Odniósł sukces.
 • 7 razy w tygodniu.
 • Ale w momencie, gdy wszystko już było super, Bruno Kiciński sprzedał dziennik aktorowi Ludwikowi Dłuszewskiemu (?).
 • Kontynuował linię pisma.
 • Obniżył cenę pisma.
 • Osiągnął 2000 egz. nakładu.
 • Inna inicjatywa młodych literatów i publicystów warszawskich:
 • Ksawery Gronikowski.
 • Adolf Cichocki.
 • Maurycy Mochnacki.
 • 1 grudnia 1929 r. wydali " Kurier Polski"
 • Nawiązujący tytułem do gazety wydawanej 100 lat wcześniej.
 • Specjalizował się w recenzjach, pisanych głównie przez Mochnackiego.

Czasopisma społeczno - kulturalne i literackie.

 • Głównie czasopisma efemeryczne, ale ciekawe oryginalne, inspirowane prasą francuską.
 • Propagowały ideologię liberalną.
 • W styczniu 1815 r. wyszedł "Pamiętnik Warszawski"
 • Był to rodzaj magazynu literacko - naukowo - publicystycznego.
 • Redaktor naczelny: profesor UW Felix Bentkowski.
 • Skupił całą elitę intelektualną Warszawy.
 • Zawierał także przedruki z prasy szwajcarskiej i francuskiej.
 • Pisał tam także Stanisław Kostka Potocki - epigon polskiego klasycyzmu.
 • Mimo, że klasycyzujący, to "PW" wprowadził na forum dyskusji nowy nurt - romantyzm.
 • Największe sukcesy "PW" odnosił w latach 1815 - 1820.
 • W 1823 pismo zostało zlikwidowane.
 • W 1817 r. wyszedł "Tygodnik Polski i Zagraniczny".
 • Założony przez Brunona Kicińskiego i Józefa Drybczyńskiego.
 • Robiony na wzór magazynów francuskich (różnorodność form).
 • W 1820 Bruno zmienił tytuł i adresata:
 • "Wanda"
 • Pierwszy periodyk adresowany do kobiet.
 • "Wanda" miała ciekawy dodatek humorystyczny redagowany przez Alojzego Żłókowskiego.
 • Pisma te były niechętnie widziane przez cenzurę (Szaniawski) z powodu:
 • Propagowania liberalizmu.
 • Siania zgorszenia (erotyka).
 • W 1825 r. pojawił się miesięcznik literacko - historyczny "Dziennik Warszawski".
 • Pierwsze warszawskie pismo romantyczne.
 • Redaktor naczelny: Maurycy Mochnacki, W 1826: Jan Kazimierz Odyniec.
 • Prenumerowany głównie na Litwie, bo w Warszawie romantyzm się nie przyjmował.
 • Drugie miejsce po Warszawie zajmował Kraków:
 • Korzystał z dużej niezależności.
 • Połowa nakładu wędrowała do Królestwa, na przykład do Warszawy.
 • Więc te pisma były poddawane podwójnej cenzurze: krakowskiej i warszawskiej.
 • Najlepiej szła "Gazeta Krakowska"
 • Wychodziła dwa razy w tygodniu.
 • Drukowała informacje, które nie zawsze mogła drukować prasa w Warszawie.
 • Drugi wydawca krakowski, który odniósł sukces też w Warszawie, to Konstanty Majeranowski.
 • W 1830 r. przejął "Gazetę Krakowską" i unowocześnił.
 • Został także krakowskim cenzorem.
 • I celowo puszczał kontrowersyjne teksty, żeby mieć lepszą sprzedaż w Królestwie Polskim.
 • Ale w końcu wpadł, puszczając tekst, który rozwścieczył księcia Konstantego.
 • Konstanty zakazał rozpowszechniania "Gazety Krakowskiej".
 • Najłagodniejsza cenzura była w zaborze pruskim.
 • Ale polska prasa rozwijała się tam najsłabiej.
 • Powód: brak zaplecza intelektualnego.
 • Jedynym liczącym się pismem była oficjalna, prorządowa "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego".
 • Novum było na tych terenach wydanie pisma literackiego "Mrówka Poznańska" (1921 r.).

Prasa - tematy prac